Warunki korzystania z witryn Tarinn

Witamy. Zostałeś przekierowany na tę stronę, ponieważ odwiedziłeś witrynę o nazwie "Site", która jest własnością, obsługiwana, kontrolowana, utrzymywana lub w inny sposób administrowana przez Tarinn ("Tarinn"). Niniejsze Warunki Korzystania między tobą a Tarinn regulują korzystanie z witryny. Korzystając z witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś, i zgadzasz się być związany, bez ograniczeń ani zastrzeżeń, niniejszymi Warunkami Korzystania, a także naszą Polityką Prywatności , która jest tutaj inkorporowana przez odniesienie. Jeśli nie zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami Korzystania, nie masz prawa korzystać z witryny.

1. Własność i Użycie Witryny. Mamy nadzieję, że będziesz przeglądać witrynę i znajdziesz ją przydatną. Wszystkie treści na witrynie, jej "wygląd i odczucie", elementy projektowe, znaki towarowe, znaki usługowe, loga, tekst, grafika, dźwięk, obrazy, wykresy, klipy audio, filmy, dane i kompilacje (łącznie "Treść Tarinn") są własnością Tarinn, jej firm stowarzyszonych, spółek zależnych lub licencjodawców lub partnerów, chyba że zaznaczono inaczej, i są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawami federalnymi i stanowymi Stanów Zjednoczonych, a także obowiązującymi prawami, regulacjami i traktatami poza Stanami Zjednoczonymi. Chyba że kontekst jasno wymaga inaczej lub wyraźnie stwierdzimy to na piśmie, termin "Witryna" obejmuje "Treść Tarinn". Tarinn zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów z witryny w dowolnym momencie. Tarinn udziela ci ograniczonej, nieekskluzywnej, nieprzenoszalnej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i przeglądanie witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania i wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać ani tworzyć innego dzieła, które zawiera Treść Tarinn, bez wyraźnej pisemnej zgody Tarinn. Musisz zachować, bez modyfikacji, wszystkie notatki własnościowe przymocowane do lub zawarte w witrynie. Chyba że Tarinn wyraźnie inaczej zezwala, każde inne użycie Treści Tarinn w jakikolwiek sposób jest zabronione. KORZYSTAJĄC, PRZEGLĄDAJĄC LUB UŻYWAJĄC WITRYNY, AKCEPTUJESZ, ŻE NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE ZAWARTOŚCI ZOETIS PRZEZ CIEBIE MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, PRYWATNOŚCI I/LUB PRAWA DO WIZERUNKU, JAK RÓWNIEŻ PRZEPISÓW I STATUTÓW DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZOETIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANE UŻYCIE LUB NADUŻYCIE WITRYNY.

2. Zabroniony Dostęp do Witryny. Chyba że Tarinn wyraźnie inaczej zezwala, każde inne użycie Treści Tarinn lub Witryny jest zabronione. Bez ograniczania ogólności powyższego nie możesz sprzedawać, republikować, licencjonować, ponownie dystrybuować ani w inny sposób używać Witryny, chyba że jest to dozwolone niniejszym regulaminem, chyba że uzyskałeś wyraźną pisemną zgodę Tarinn. Ponadto, bez wyraźnej pisemnej zgody Tarinn, nie możesz, bezpośrednio, pośrednio lub za pomocą jakiegoś programu, urządzenia, oprogramowania, rutyny, robota, pająka, przeszukiwaczy lub innego procesu automatycznego lub manualnego, ingerować lub próbować ingerować w prawidłowe działanie witryny; zbierać, przeszukiwać lub wydobywać zawartość witryny; dodawać jakikolwiek kod lub wstawiać ukryte dane lub tekst na witrynę; uzyskiwać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do innych obszarów systemów informatycznych Tarinn lub informacji zawartych tam w jakimkolwiek celu; podejmować jakiekolwiek działanie, które nakłada nieuzasadniony lub nadmiernie duży obciążenie na infrastrukturę Tarinn; lub odbijać lub ponownie wyświetlać Witrynę w całości lub w części za pomocą ramek lub innych technik, które pokazują fragment Witryny lub w inny sposób ponownie wyświetlają jakiekolwiek znaki towarowe, logo, nazwę handlową lub inne informacje własnościowe Tarinn, w tym obrazy, ramki, treści lub układy/zaprojektowanie znalezione na jakiejkol

wiek stronie Witryny. Tarinn może, według własnego uznania, cofnąć wszelkie prawa dostępu do Witryny.

3. Niewłaściwe Użycie Witryny. Zabrania się korzystania z Witryny w złej wierze oraz przesyłania, publikowania lub przekazywania jakichkolwiek obraźliwych, groźnych, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, obelżywych, obscenicznych, podburzających, pornograficznych, oszukańczych, wprowadzających w błąd, fałszywych, profanujących lub w inny sposób nielegalnych lub nieodpowiednich treści, w tym, lecz nie tylko, materiałów, które mogą stanowić lub zachęcać do zachowań uznawanych za przestępstwo, prowadzenia do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszających prawo, w tym prawo autorskie, znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej innej osoby.

4. Brak Poparcia Dla Połączonych Zasobów. Niektóre linki na Witrynie prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach nieutrzymywanych ani niekontrolowanych przez Tarinn. Udostępniamy takie linki dla wygody naszych użytkowników. Tarinn nie ponosi odpowiedzialności za treść takich odnośnych witryn internetowych ani za dostępność tych witryn. Umieszczenie na Witrynie dowolnego linku do innej witryny internetowej lub jakakolwiek wzmianka o jakimkolwiek produkcie lub usłudze według nazwy handlowej, znaku towarowego producenta lub w inny sposób, nie stanowi ani nie implikuje poparcia lub rekomendacji ze strony Tarinn. Tarinn nie udziela żadnych gwarancji ani reprezentacji jakiejkolwiek natury, co do dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na takich witrynach internetowych. Dostęp do innych witryn powiązanych z Witryną odbywa się na własne ryzyko, a Tarinn odrzuca wszelką odpowiedzialność za dostęp do takich połączonych witryn lub wynikającą z nich treść lub informacje. ZGADZASZ SIĘ, ŻE ZOETIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKU ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE LUB MATERIAŁY ZNALEZIONE NA JAKIEJKOLWIEK POŁĄCZONEJ WITRYNIE.

5. Znaki Towarowe. Znaki towarowe, loga, znaki usługowe i oprawa graficzna (łącznie "Znaki Towarowe") wyświetlane na Witrynie, bez względu na to, czy pojawiają się wielką czcionką, kursywą czy ze znakiem towarowym, są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Tarinn, jej firm stowarzyszonych, spółek zależnych lub licencjodawców lub partnerów, chyba że zaznaczono inaczej. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony przycisków i skrypty mogą być Znakiem Towarowym Tarinn i nie mogą być kopiowane, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Tarinn. Uznajesz, że Znaki Towarowe używane i wyświetlane na Witrynie są i pozostaną wyłączną własnością Tarinn lub właściciela znaku towarowego. Nic zawartego na Witrynie nie powinno być interpretowane jako udzielenie, domniemanie, zahamowanie lub inaczej, jakiejkolwiek licencji lub prawa do Znaków Towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody Tarinn lub właściciela znaku towarowego. Zakazane jest nadużycie Znaków Towarowych na Witrynie i w jej treści, o ile nie jest to przewidziane w niniejszych Warunkach Korzystania.

6. Prawa autorskie. Wszystkie treści Tarinn oraz inne utwory autorskie na Stronie (łącznie „Dzieła”) są chronione prawami autorskimi Tarinn, jego filii, spółek powiązanych lub licencjodawców i partnerów, zgodnie z przepisami prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych i innych traktatów. Poza ograniczoną licencją do dostępu i przeglądania Treści Tarinn, o której mowa w niniejszych Warunkach korzystania, Tarinn nie udziela żadnych innych uprawnień ani praw do Żadnych Dzieł. Zgadzasz się, że jakiekolwiek inne wykorzystanie Dzieł, w tym, między innymi, reprodukcja, modyfikacja, dystrybucja, przesyłanie, publikacja, wyświetlanie publiczne lub publiczne wykonanie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Tarinn, jest zabronione. Zgadzasz się również, że nie będziesz dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii ani próbować odtworzyć, zidentyfikować ani odkryć kodu źródłowego, podstawowych pomysłów, technik interfejsu użytkownika ani algorytmów Strony jakimikolwiek środkami, chyba że powyższe ograniczenie jest zakazane przez obowiązujące prawo. Poważnie podchodzimy do ochrony praw autorskich, zarówno naszych, jak i innych. Jeśli uważasz, że Strona zawiera elementy naruszające prawa autorskie do Twojej pracy, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie 12 niniejszych Warunków korzystania.

7. Polityka prywatności. Tarinn szanuje Twoją prywatność. Przeczytaj naszą Politykę prywatności (zobacz link w wprowadzeniu do niniejszych Warunków korzystania), aby zrozumieć, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak je chronimy i jakie opcje oferujemy w zakresie korzystania z tych informacji. Jak opisano w Polityce prywatności, w naszej dyskrecji możemy dostosowywać nasze przekazy marketingowe i promocyjne w zależności od informacji, które posiadamy na Twój temat.

8. Rejestracja. Możesz utworzyć konto użytkownika lub zarejestrować się na Stronie. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, musisz podać nam dokładne, aktualne i kompletne informacje, a także zgadzasz się być odpowiedzialnym za wszelkie działania przy użyciu Twojego konta i utrzymanie bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła. Nie możesz zakładać kont ani przesyłać Uploadów (określonych poniżej) w imieniu innej osoby niż Ty sam.

9. Przesłane materiały (w tym Twoje Uploady). Jeśli (i) masz co najmniej 18 lat i jesteś pełnoletni, (ii) jesteś emancypowanym nieletnim, lub (iii) posiadasz zgodę prawnego opiekuna lub rodzica, możesz zdecydować się dostarczyć, udostępnić Tarinn lub umieścić na Stronie sugestie, komentarze, pomysły, ulepszenia, informacje, dane osobowe lub inne dane, teksty, obrazy i inne dzieła autorskie (łącznie „Uploady”). Zauważ, że jeśli masz mniej niż 13 lat, nie wolno Ci udostępniać żadnych informacji osobistych za pośrednictwem Strony, w tym, między innymi, Uploadów. Dostarczając Uploady, udzielasz Tarinn oraz jego filiom, przedstawicielom, pracownikom i nabywcom nieodwołalnej, trwałej, niewyłącznej, bezpłatnej, światowej licencji (podlicencjonowalnej na wielu poziomach i dla stron trzecich, w tym dla innych użytkowników Strony) do reprodukowania, publicznego wyświetlania, archiwizacji, dystrybucji, adaptacji, modyfikacji, publikacji, edytowania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych oraz korzystania w inny sposób z Twoich Uploadów, w całości lub w części, (w tym Twojego imienia, wizerunku, wieku i płci) w dowolnym mediach obecnie znanych lub wynikających w przyszłości, w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym, między innymi, publikacji na Stronie, w związku z wszelkimi materiałami promocyjnymi drukowanymi lub cyfrowymi związanymi z tymi Uploadami, wszelkimi innymi materiałami marketingowymi i promocyjnymi oraz w celu opracowywania produktów lub usług. Zgadzasz się, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie komunikaty, materiały i sugestie, które przesyłasz lub umieszczasz na Stronie. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) masz co najmniej 18 lat lub jesteś pełnoletnim, emancypowanym nieletnim lub posiadasz zgodę prawnego opiekuna lub rodzica; (b) jesteś właścicielem wszelkich praw do Twoich Uploadów lub, alternatywnie, nabyłeś wszelkie niezbędne prawa do Twoich Uploadów, pozwalające na udzielenie Tarinn praw do Twoich Uploadów, opisanych w niniejszym dokumencie; (c) Twoje Uploady nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych prawnych lub moralnych praw stron trzecich; (e) Twoje Uploady są zgodne z prawem; (f) Twoje Uploady nie są szkodliwe, takie jak wirusy, malware lub spam; (g) Twoje Uploady nie są obraźliwe, zniesławiające ani nie pomawiają Tarinn ani żadnej trzeciej strony; (g) nie będziesz domagać się zwrotu Twoich Uploadów; i (h) nie będziesz dochodzić żadnych roszczeń wobec Tarinn lub jego filii, przedstawicieli, pracowników lub nabywców związanych z Twoimi Uploadami. Tarinn i jego filie, przedstawiciele, pracownicy i nabywcy są uprawnieni do swobodnego korzystania z pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w Twoich Uploadach, w dowolnym celu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, bez Twojej zgody lub rekompensaty dla Ciebie, w tym, między innymi, do opracowywania, produkcji i marketingu produktów, i nie nabędziesz żadnych praw, tytułu ani udziału (w tym współwłasności w Stronie lub innych materiałach) w wyniku tego działania. Jako dodatkowy warunek dostarczania Uploadów, Ty (i wszyscy inni przedstawieni na nich) bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzekacie się wszelkich roszczeń o odszkodowanie za korzystanie z Uploadów przez Tarinn i jego filie, a także ich przedstawicieli, pracowników lub nabywców, oraz wszelkich praw związanych z takim użyciem, jakie możesz mieć na mocy prawa autorskiego, prawa do wizerunku, prawa do prywatności, prawa o zniesławienie i/lub wszelkich innych roszczeń prawnych wynikających z prawa zwyczajowego lub ustawodawczego w prawie dowolnej jurysdykcji. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw moralnych, jakie możesz posiadać do Uploadów, we wszystkich zastosowaniach Uploadów, na całym świecie.

10. Niepoufny charakter Uploadów. Zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w naszej Polityce prywatności lub gdzie indziej na Stronie (na przykład w warunkach i postanowieniach dotyczących jakichkolwiek Uploadów), Twoje Uploady są i zostaną uznane za niepoufne, a Tarinn nie będzie miał wobec nich żadnych zobowiązań. Tarinn zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami ścigania, które żądają lub nakazują ujawnienie tożsamości osoby zamieszczającej upload lub inne informacje lub materiały.

11. Monitorowanie witryny. Tarinn może okresowo monitorować, przeglądać, blokować lub usuwać przesyłki; jednakże Tarinn nie ma obowiązku tego robić i nie ponosi odpowiedzialności za treści takie jak błędy, zniesławienie, oszczerstwa, pomówienia, opuszczenia, fałszywe informacje, obsceniczność, pornografia, bluźnierstwo, nieprawdziwość lub jakiekolwiek nieścisłości zawarte w przesyłkach. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za przesyłki, wszelkie działania lub transakcje dokonane pod ich imieniem lub na ich koncie oraz za wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw. Tarinn nie jest zobowiązany do hostowania, wyświetlania ani dystrybucji żadnych przesyłek i może, według własnego uznania, w dowolnym momencie usunąć lub odmówić przyjęcia dowolnych przesyłek z dowolnego powodu. Tarinn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, kradzieże lub uszkodzenia wszelkiego rodzaju przesyłek.

12. Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Tarinn szanuje prawa własności intelektualnej innych i prosi, aby użytkownicy naszej witryny również to robili. Jeśli uważasz, że twoje prace chronione prawem autorskim są dostępne na stronie w sposób naruszający prawa autorskie, skontaktuj się z nami pod adresem dmcanotice@zoetis.com.

13. Prognozy. Strona może zawierać prognozy dotyczące sytuacji finansowej i operacyjnej Tarinn, planów i perspektyw biznesowych, produktów dostępnych i produktów w trakcie opracowywania, które wiążą się z istotnymi ryzykami i niepewnościami. Takie ryzyka i niepewności obejmują m.in. niepewności związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie farmaceutyki; decyzjami organów regulacyjnych dotyczącymi zatwierdzania wniosków i dodatkowych wniosków o zatwierdzenie leków, a także ich decyzjami dotyczącymi etykietowania i innych kwestii wpływających na dostępność lub potencjał komercyjny produktów Tarinn; rozwojem konkurencji; zdolnością do skutecznego wprowadzania na rynek zarówno nowych, jak i istniejących produktów; wyzwaniami związanymi z ważnością i egzekwowaniem patentów Tarinn; oraz ogólnymi warunkami gospodarczymi, takimi jak wahania stóp procentowych i kursów wymiany walut obcych. Takie ryzyka i niepewności mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą się różniły od przewidzianych, w tym ryzyka szczegółowo opisane w raportach Tarinn złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (U.S. Securities and Exchange Commission). Tarinn nie ponosi zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek prognoz w wyniku nowych informacji lub przyszłych wydarzeń czy zdarzeń.

14. Dostępność strony nie zawsze jest gwarantowana. Tarinn nie gwarantuje, że strona będzie działała lub będzie dostępna w dowolnym momencie. Należy się spodziewać, że strona będzie okresowo wyłączana w celu konserwacji, aktualizacji treści i projektu oraz innych zmian, które mogą ją uczynić niedostępną. Tarinn nie deklaruje ani nie gwarantuje, że strona jest kompatybilna z twoim sprzętem lub aplikacjami lub przeglądarkami.

15. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko. Tarinn podejmuje rozsądne wysiłki, aby zawierać dokładne i aktualne informacje na stronie; jednak, ponieważ informacje zmieniają się tak szybko, Tarinn nie może udzielać żadnych gwarancji ani przedstawień co do ich dokładności. ZOETIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIARYGODNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ LUB PEŁNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI NA STRONIE. W żadnym przypadku Tarinn ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie witryny nie ponosi ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIC wynikającego z korzystania z witryny, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ do wszelkich szkód, w tym, między innymi, bezpośrednich, przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub karalnych szkód, lub szkód wynikających z utraty zysków, utraty danych lub przerwania działalności gospodarczej. W żadnym przypadku maksymalna łączna odpowiedzialność Tarinn w związku z witryną nie przekroczy STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD). Ograniczenia te obejmują, ale nie są ograniczone do szkód spowodowanych wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy. Tarinn nie gwarantuje ani nie zapewnia, że pliki dostępne do pobrania ze strony będą wolne od infekcji wirusami, robakami, końmi trojańskimi lub innym kodem, który manifestuje zanieczyszczające lub destrukcyjne właściwości. Bez ograniczania powyższego, wszystko na stronie jest dostarczane 'TAK JAK JEST' bez REPREZENTACJI, gwarancji lub ZOBOWIĄZAŃ jakiejkolwiek natury, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym, między innymi, gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu lub użytkowania, nie naruszania zawartości witryny. Również wszelkie roszczenie i działanie wynikające z witryny muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu takiego roszczenia. Potwierdzasz i zgadzasz się, że korzystając z internetu w celu korzystania ze strony, możesz ponieść opłaty od swojego dostawcy usług bezprzewodowych, dostawcy usług internetowych lub innego sposobu dostępu do internetu, w zależności od twojej umowy lub planu z dostawcą. Potwierdzasz, że zapłata takich opłat będzie twoją wyłączną odpowiedzialnością. Zgadzasz się, że korzystanie z witryny będzie zgodne ze wszystkimi wymogami twojego dostawcy usług bezprzewodowych, dostawcy usług internetowych lub innego sposobu dostępu do internetu. W niektórych jurysdykcjach może być zabronione WYKLUCZENIE Gwarancji dorozumianych LUB INNYCH ELEMENTÓW, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą na ciebie nie mieć zastosowania.

16. Informacje Medyczne. Strona może zawierać informacje dotyczące różnych stanów zdrowia i ich leczenia. Informacje te są udostępniane wyłącznie w celach ogólnych i nie stanowią porady. Tarinn nie udziela, nie zamierza udzielać ani nie udziela porad medycznych, leczenia ani oceny. Treść strony nie ma zastępować oceny klinicznej lekarza weterynarii ani badania klinicznego zwierzęcia.

17. Miejsca Zakazane. Korzystanie z dowolnej części witryny jest zabronione tam, gdzie stanowi to naruszenie prawa. Chociaż informacje na stronie są dostępne na całym świecie, nie wszystkie produkty lub usługi, które mogą być omawiane na stronie, są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub jurysdykcjach. Sprawdź lokalne przepisy prawne dotyczące ewentualnych ograniczeń lub zakazów dotyczących wyłączenia gwarancji dorozumianych. Tarinn zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostarczania naszych produktów lub usług każdej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji oraz/lub do ograniczenia ilości dostarczanych przez nas produktów lub usług. Nie możesz uzyskać dostępu do witryny, jeśli jesteś obywatelem lub mieszkańcem kraju, do którego Stany Zjednoczone nałożyły embarga na towary, lub jeśli ty lub twoje stowarzyszone podmioty znajdują się na liście Osób Specjalnie Oznaczonych przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na Tabeli Zakazów i Zakazów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Każda oferta dotycząca produktu lub usługi przedstawiona w materiałach na stronie jest nieważna tam, gdzie jest zakazana.

18. Ubezpieczenie. Powinieneś korzystać ze strony tylko wtedy, gdy jest to dla Ciebie legalne. Korzystając ze strony, oświadczasz nam, że masz zamiar działać zgodnie z prawem. Zgadzasz się na zwrot kosztów, obronę i zabezpieczenie Tarinn, jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców, dostawców usług, licencjodawców i partnerów z zewnątrz przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi, wynikającymi z nielegalnego korzystania ze strony, naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Korzystania, lub jakiejkolwiek czynności związanej z Twoim kontem (w tym zaniedbanie lub niewłaściwe postępowanie) przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę korzystającą ze strony za pomocą Twojego konta.

19. Nasza Umowa i Modyfikacje. Te Warunki Korzystania, wraz z naszą Polityką Prywatności i ewentualnymi specyficznymi warunkami lub warunkami dotyczącymi witryny (na przykład warunki i postanowienia dotyczące jakiegokolwiek Przesłania), stanowią całą umowę między Tobą a Tarinn w odniesieniu do witryny i zastępują wszelkie inne umowy, przedstawienia i zrozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne. Te Warunki Korzystania nie mogą być modyfikowane ani poprawiane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Tarinn. Tarinn może modyfikować lub poprawiać te Warunki Korzystania oraz Politykę Prywatności, w całości lub w części, w dowolnym momencie bez powiadomienia Cię. Regularnie powinieneś sprawdzać te Warunki Korzystania pod kątem wszelkich modyfikacji lub poprawek, ponieważ korzystanie z witryny po dokonaniu modyfikacji lub poprawki oznacza Twoje wyrażenie zgody i akceptację tych Warunków Korzystania w nowej wersji. Jeśli jakieś postanowienie lub klauzula zawarta w niniejszych Warunkach Korzystania zostanie uznana za nielegalną, nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym lub przyszłym prawem, rozumiesz i zgadzasz się, że postanowienie lub klauzula uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne będzie egzekwowane w najszerszym zakresie dopuszczalnym i będzie można je odłączyć, nie wpływając na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień lub klauzul, jednocześnie w pełni realizując intencje pierwotnego postanowienia. Zaniechanie przez Tarinn dochodzenia jakiegokolwiek prawa w związku z naruszeniem niniejszej umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się przez Tarinn prawa do egzekwowania praw w związku z tym samym lub jakimkolwiek innym naruszeniem.

20. Prawo Własności. Te Warunki Korzystania i korzystanie ze strony oraz wszelkie informacje zawarte na stronie lub produkty i usługi świadczone przez witrynę, a także dane osobowe, które możesz nam dostarczyć za pośrednictwem witryny, podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu New Jersey, bez względu na zasady konfliktu prawa. Inne kraje mogą mieć przepisy prawne, wymagania regulacyjne i praktyki medyczne różniące się od tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

21. Zgoda na Przetwarzanie Danych w USA i Innych Krajach. Tarinn jest firmą globalną, a bazy danych, w których będą przechowywane Twoje dane osobowe, mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony danych osobowych, co kraj, w którym przebywasz. Korzystając ze strony, zgadzasz się na transfer, przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych poza krajem zamieszkania.

22. Rozstrzyganie Sporów. Jakiekolwiek działanie prawne lub postępowanie związane ze stroną będzie prowadzone wyłącznie przed federalnym lub stanowym sądem właściwej jurysdykcji z siedzibą w stanie New Jersey.